ÁSZF

FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOKRÓL SZÓLÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

⦁ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

⦁ Jelen Felnőttképzési programokról szóló Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban, mint
„ÁSZF”) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó szervezett célirányos kompetenciakialakításra és kompetencia-fejlesztésre irányuló, szervezetten megvalósuló – a köznevelési intézmény, a szakképző intézmény és a felsőoktatási intézmény alapfeladatába nem tartozó oktatás és képzés (a továbbiakban együttesen, mint felnőttképzési tevékenység) nyújtására, lebonyolítására vonatkozó feltételeket tartalmazzák.

⦁ A Jelen ÁSZF alkalmazásában:

⦁ Egyedi szerződés A Résztvevő személyes adatait a kiválasztott Képzést, a Képzési
díjat tartalmazó „Felnőttképzési Szerződés” megnevezésű szerződés.

⦁ Megrendelő A COLLEGA – kommunikációs csapatépítő/munkahelyi tréning
választása esetén, a szerződő fél, aki a Résztvevők előre meghatározott csoportja számára, rájuk tekintettel szerződő harmadik fél (így különösen, de nem kizárólagosan munkáltató – munkavállaló, egyesület – tag).

⦁ Képzés: Az ÁSZF Képzési programokról szóló 3. pontjában szabályozott
Kommunikációs tréningek és szakvizsga – felkészítő tréningek közül az egyedi szerződési feltételekben „x” megjelöléssel kiválasztott képzési alkalmakból és a képzés jellegétől függő írásos tananyagból álló képzési program.

⦁ Képzési alkalom: A Képzés keretében szervezett online vagy belföldi helyszínen
megtartott, a képzési struktúrába illeszkedő előadás, óra, egyeztetés.

⦁ Képzést nyújtó: Dr. Kovács Flóra (dr. Kovács Flóra e.v. (születési családi és
utónév: Kovács Flóra; születési hely, idő: Szekszárd, 1990. március 29; anyja születési család és utóneve: Juhász Ildikó; lakcím: 7100 Szekszárd, Csopak utca 20.; adószám: 55698647-
1-37; székhely: 7100 Szekszárd, Csopak utca 20.; Ev. nyilvántartási szám: 54411122; Főtevékenység: 854101 – Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.; bankszámlaszám: 11773463-00481829 (OTP); kapcsolattartás: +36 (20) 2936455;
info@jogabanallbeszelni.hu; felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000457) képzést nyújtó szerződő fél.

⦁ Képzési díj: Az Egyedi szerződési feltételekben meghatározott Képzési alkalmanként számított képzési díj.

⦁ Képzési szerződés: Egyedi szerződés és ÁSZF.

⦁ Résztvevő: Az egyedi szerződési feltételekben meghatározott képzésen
résztvevő természetes személy, szerződő fél.

⦁ FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

⦁ Képzést nyújtó jogai és kötelezettségei

 


2.1.1.A Képzést nyújtó vállalja a Képzés megszervezését, ezáltal köteles biztosítani a Képzés lebonyolításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket.

2.1.2.A Képzést nyújtó az Egyedi szerződésben meghatározott Képzési díjra jogosult.

2.1.3.A Képzést nyújtó a rajta kívül álló okok (így különösen, de nem kizárólagosan betegség, közvetlen hozzátartozó váratlan halálesete) miatt elmaradó Képzési alkalmak esetén – egyeztetett időpontban – a Képzési alkalom pótlására köteles.

2.1.4.A Képzést nyújtó a Képzés tárgyához igazodóan biztosítja a képzés elvégzéséhez szükséges tananyagot, előadást.

2.1.5.A Képzést nyújtó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Részvevőt, ha a Képzés nem indul, ha a Képzési alkalom időpontja vagy helyszíne változik, illetőleg, ha a Résztvevő jelentkezését más okból nem tudja elfogadni.

⦁ Résztvevő jogai és kötelezettségei

2.2.1.A Résztvevő jogosult Képzési díj megfizetése ellenében – a Képzést nyújtó által szervezett Képzésen és a Képzési alkalmakon részt venni.

⦁ A Résztvevő az Egyedi szerződésesben meghatározottak szerinti Képzési díj fizetésre köteles.

⦁ Résztvevő igény szerint jogosult egyszeri 1,5 órás online vagy személyes konzultációra a képzés megkezdése előtt. A konzultációért külön díj nem kerül felszámításra.

⦁ Abban az esetben, ha Résztvevő az előre egyeztetett helyszínen és időpontban megtartott Képzési alkalmon nem tud megjelenni, úgy köteles erről a Képzési alkalom idejét megelőző 48 órán belül a Képzési szerződésben meghatározott kommunikációs csatorna útján tájékoztatni a Képzést nyújtót. Abban az esetben, ha Résztvevő a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztási díj fizetésére köteles.

⦁ KÉPZÉSI PROGRAMOK

⦁ A Képzési alkalom helyszíne, időpontja, időtartama

3.1.1.A Képzési alkalom helyszínét és idejét Felek legkésőbb a Képzési alkalom időpontját megelőző 1 héttel a Képzési szerződésben meghatározott kommunikációs csatorna útján történő egyeztetés során állapítják meg.

3.1.2.A Képzési alkalmak online vagy belföldi helyszínen kerülnek megtartásra.

⦁ A Képzési alkalmak számát a Felek az egyedi szerződésben állapítják meg. Egy Képzési alkalom időtartama 90 perc.

⦁ Abban az esetben, ha valamely Képzési alkalom elmarad, úgy az minden esetben pótlásra kerül, amelynek időpontjáról és helyszínéről a felek a jelen pontban rögzítettek szerint állapodnak meg.

⦁ A Képzést nyújtó az alábbi Képzéseket nyújtja a Résztvevő részére: 3.2.1.Kommunikációs tréning
⦁ ECHO – kommunikációs egyéni tréning
⦁ EVADO – kommunikációs csoportos tréning
⦁ COLLEGA – kommunikációs csapatépítő/munkahelyi tréning 3.2.2.Szakvizsga – felkészítő tréning


⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning alapképzés (csoportos)
⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning prémium képzés (egyéni)
⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning VIP képzés (egyéni)

⦁ A kommunikációs tréning

3.3.1.A választott tematikától függően egyszemélyes vagy csoportos Képzési alkalmak keretben kerül megtartásra azzal, hogy tematikája minden esetben az egyén, illetve a csoport igényeihez igazodik azzal a céllal, hogy az egyén vagy a csoport kommunikációs képességei fejlesztésre kerüljenek.

⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning

3.4.1.A Szakvizsga – felkészítő tréning célja, hogy a jogi szakvizsgára történő felkészülésben e-learning tananyag biztosításával és személyes vagy csoportos Képzési alkalmak nyújtásával támogassa Résztvevőt. A Képzési alkalmak új tanulási módszerek gyakorlását szolgálják, kommunikációs felkészítést adnak a vizsgahelyzetre, valamint egyes tananyagrészekből számonkérő alkalmakat jelentenek.

3.4.2.A Szakvizsga – felkészítő tréning online kerül megtartásra.

⦁ A Szakvizsga – felkészítő tréning Képzési díja az e-learning tananyag díja alapján számított alapdíjból is, és a Képzési alkalmak után számított díjból áll azzal, hogy részletfizetés nem vehető igénybe, az alapdíj megfizetése esetén utólagos elszámolás nem alkalmazható. Az alapdíj megfizetésével Részvevő jogosultságot kap a thinkific.com oldalán feltöltött e-learning tananyaghoz történő hozzáféréshez.

⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning alapképzés csoportos képzések keretében kerül megtartásra azzal, hogy biztosításra kerül az e-learning tananyag.

⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning prémium képzés az alapképzést egyszemélyes Képzési alkalmak keretében nyújtja azzal, hogy a Képzés nyújtója személyre szabott képzési tervet nyújt a Résztvevő részére.

⦁ Szakvizsga – felkészítő tréning VIP képzés az alap és prémiumképzést egyszemélyes Képzési alkalmak keretében nyújtja azzal, hogy a Képzés nyújtója javaslatot tesz coach és személyi edző igénybevételére a Résztvevő testi és szellemi képességeinek fejlesztése érdekében. E körben a Képzés nyújtója a közvetítői díjra jogosult, amely a Képzési díjba kerül beépítésre. Résztvevő coach-al és személyi edzővel külön szerződést köt, annak díját azonban Képzés nyújtója fizeti. Ha a coach-al vagy a személyi edzővel megkötött szerződés megszűnik, az nem érinti a Képzési szerződés megszűnését, azonban a Felek a közvetítői díj arányos részével – az igénybe nem vett, edzési és foglalkozási alkalmak alapján – kötelesek egymással elszámolni.

⦁ DÍJFIZETÉS

⦁ A Képzési díj az Egyedi szerződés aláírását követően kiállított számlában, vagy ha a Résztvevő az Egyedi szerződésben meghatározottak szerint részletfizetésre jogosult, úgy az első részlet az Egyedi szerződés aláírását követően kiállított számlában, minden további részlet a tárgyhó első napját követően kiállított számlában megjelölt 8 napos határidőn belül esedékes a 4.2. pontban foglaltak kivételével.

⦁ Ha a Résztvevő az Egyedi szerződésben meghatározottak szerint utólagos elszámolásra jogosult, úgy az esetlegesen felmerülő alapdíj az Egyedi szerződés aláírását követően kiállított számlában, a Képzési alkalmak után számított díjakról havonta összesítve a tárgyhó utolsó napján vagy azt követően kiállított számlában megjelölt 8 napos határidőn belül esedékes.

⦁ A Képzési díjat banki átutalással szükséges teljesíteni a Képzést nyújtó által kiállított számlában megjelölt bankszámlaszámra.


⦁ Mulasztási díj a Képzési Díj egy alkalomra vetített arányos részének 25 %-a, amely a kiállított számlában megjelölt 8 napos határidőn belül esedékes.

⦁ SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MEGSZŰNÉSE

⦁ A szerződés annak felek általi aláírásával lép hatályba.

⦁ Felek jogosultak a teljesítés a megkezdéséig a Képzési szerződéstől elállni, a teljesítés megkezdését követően Felek jogosultak a szerződést a másik Félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal azonnali hatállyal felmondani azzal, hogy ha a Résztvevő a felmondását vagy elállását a Képzés idejét megelőző 48 órán belül közli, úgy mulasztási díj fizetésére köteles.

⦁ Elállás esetén a már megfizetett Képzési díj e-learning tananyag díjával és a mulasztási díjakkal csökkentett része, felmondás esetén a már megfizetett Képzési díj e-learning tananyag díjával és a mulasztási díjakkal csökkentett arányos része visszajár.

⦁ VEGYES RENDELEKEZÉSEK

⦁ Felek az Egyedi szerződésben meghatározott kommunikációs csatornák útján (e-mail, telefon, sms) tartják egymással a kapcsolatot, azzal, hogy a telefonon folytatott egyeztetéseiket e-mail útján is megerősítik. Felek telefonon vagy sms-ben tájékoztatják egymást a Képzés elmaradásról, vagy az arról való távolmaradásról. Felek az e-mailes kommunikációt írásbeli kommunikációnak tekintik.

⦁ Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Képzés során rendelkezésére bocsátott írásos dokumentumok, tananyag, e-learning tananyag a Képzést nyújtó szellemi termékét és üzleti titkát képezi, erre való tekintettel azt kizárólag a képzéssel összefüggésben használhatja, így Résztvevő nem jogosult azok sokszorosítására, másolására, megosztására. Résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a thinkific.com oldalán elérhető e-learning tananyag letöltésére nem jogosult, az ott található dokumentumok kizárólag online hozzáférés keretében használhatóak.

⦁ Ha a szerződő fél nem a Résztvevő, hanem a Résztvevők előre meghatározott csoportja számára, rájuk tekintettel szerződő harmadik fél Megrendelő (így különösen, de nem kizárólagosan munkáltató – munkavállaló, egyesület – tag), úgy az ÁSZF rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:

6.3.1.A Szerződés a Megrendelő és a Képzést nyújtó között jön létre. A Megrendelő gyakorolja a Résztvevő ÁSZF-ben meghatározott jogait és felel a Résztvevő felróható magatartásaiért azzal, hogy a Képzési alkalmakon Résztvevő vesz részt.

6.3.2.A Képzési díj megfizetésére a Megrendelő köteles.

⦁ A tájékoztatási kötelezettség és annak elmaradása esetén felmerülő mulasztási díj Megrendelőt terheli.

⦁ Nem jelenti a Képzési alkalom meghiúsulását, ha azon nem valamennyi előre egyeztetett Résztvevő jelent meg, azonban a Képzési alkalmakon, csak az előre egyeztetett Résztvevők vehetnek részt.

⦁ A Megrendelő a Képzési szerződésben meghatározott személyes adatokat és az ezzel kapcsolatos adatkezelési nyilatkozatokat köteles beszerezni.

⦁ A Képzési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogot, így a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

⦁ ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


⦁ Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE alapján Képzést nyújtó, e fejezet alkalmazásában, úgyis mint Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja a Megrendelőt és a Résztvevőt.

⦁ A Jelen fejezet alkalmazásában:

⦁ Adatkezelő: Dr. Kovács Flóra (dr. Kovács Flóra e.v. (születési családi és
utónév: Kovács Flóra; születési hely, idő: Szekszárd, 1990. március 29; anyja születési család és utóneve: Juhász Ildikó; lakcím: 7100 Szekszárd, Csopak utca 20.; adószám: 55698647-
1-37; székhely: 7100 Szekszárd, Csopak utca 20.; Ev. nyilvántartási szám: 54411122; Főtevékenység: 854101 – Felső szintű, nem felsőfokú oktatás m.n.s.; bankszámlaszám: 11773463-00481829 (OTP); kapcsolattartás: +36 (20) 2936455;
info@jogabanallbeszelni.hu; felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000457)

⦁ Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható
természetes személy

⦁ Személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely információ

⦁ Hozzájárulás: Az Érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő
tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

⦁ Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése;

⦁ Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;

⦁ Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

⦁ Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

⦁ Profilalkotás: Személyes adat bármely olyan – automatizált módon történő –
kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a


munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;

⦁ Álnevesítés: Személyes adat olyan módon történő kezelése, amely – a
személyes adattól elkülönítve tárolt – további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint műszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;

⦁ Adatkezelési alapelvek

⦁ A személyes adatok köre jogszerűen és tisztességesen, és átláthatóan kerül kezelésre, kizárólag az alábbiakban ismertetett és előre meghatározott célból. Az Adatkezelő a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon.

⦁ Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatok köre csak a szükséges mértékre korlátozódjon. Az Adatkezelő a személyes adatokat a jogszabályban meghatározott határidőig kezeli, azt követően törli.

⦁ Az Adatkezelő a megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

⦁ Adatkezelés

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Jogalap
Kezelt adatok
Időtartam

 

 


Felnőttképzési tevékenység nyújtása

 

A Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény 15. § (1) és 21.
§ (1) bek. alapján előírt jogszabályi kötelezettség Az érintett családi és utóneve; születési családi és utóneve; születési hely, idő; anyja születési család és utóneve; születési neme; lakcíme; levelezési címe; elektronikus levelezési címe; telefonszáma; társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ); adóazonosító jele; állampolgársága; magyarországi tartózkodás jogcíme; tartózkodásra jogosító okirat; okmány megnevezése és száma

 

 

8 év

Felnőttképzési tevékenység során a Képzési alkalmak egyeztetése

Szerződés teljesítése Az érintett vagy nem természetes személy esetén a kapcsolattartó családi és utóneve, elektronikus levelezési címe; telefonszáma
a szerződés megszűnését követő 5 év


Felnőttképzési tevékenység nyújtása során a fizetési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzése


Szerződés teljesítése

Az érintett családi és utóneve vagy megnevezése, bankszámlaszám

a szerződés megszűnését követő 5 év


⦁ Adatkezelési kérdések

⦁ A személyes adatok csak jogszabályban meghatározott keretek között kerülnek továbbításra, adatfeldolgozók esetében szerződéses feltételek kikötésével biztosítja az Adatkezelő, hogy ne használhassák az Érintett hozzájárulásával ellentétes célokra az Érintett személyes adatait. Adatkezelő külföldre nem továbbít adatokat.

⦁ A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Adatkezelőt. Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek az adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

⦁ Jogorvoslat

⦁ Az adatkezelésről tájékoztatást kérhető, kérhető az Adatkezelő által kezelt személyes adat helyesbítése, módosítása, kiegészítése, Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével), bíróság előtt jogorvoslattal élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: https://naih.hu/


⦁ Kérelemre Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett adatkezelő által kezelt adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről, adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

⦁ Jogszabályi háttér

⦁ a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

⦁ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)